Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment informacionih tehnologija


Образовни циљ

Образовни циљ предмета је да студенти овладају принципима, терминологијом, техникама, алатима и осталим елементима битним за менаџмент информационих технологија. Такође, циљ је да се на основу усвојених знања студенти припреме за успешно управљање ресурсима информационих технологија у реалним условима и према постављеним ограничењима.

Исходи образовања (Стечена знања)

Студенти оспособљени да примењују методологију, принципе и дисциплине менаџмента информационих технологија у решавању стварних управљачких проблема везаних за информационе технологије организација или предузећа.