Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Međunarodne finansije


Ishod predmeta

Stečeno znanje iz oblasti međunarodnih finansija studenti će koristiti u prepoznavanju različitih poslovnih fenomena i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u teoriji i praksi savremene organizacije, posebno posmatrano sa aspekta međunarodnih finansija. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada.