Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Materijali


04
НОВ
2015

Literatura, ispitna pitanja i teme za seminarske radove

MATERIJALI

S.Stojadinović, A. Ljevar, J.Pekez,I.Tasić: POZNAVANJE MATEIJALA, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 2011.

ISPITNA PITANJA

 1. Vrste inženjerskih materijala
 2. Atomsko-kristalna struktura metala
 3. Greške u strukturi realnih kristala
 4.  Očvršćavanje metala
 5. Faze kod metalnih legura
 6. Veza između dijagrama stanja i osobina legura
 7. Elastično deformisanje
 8. Plastično deformisanje
 9. Deformaciono ojačanje
 10. Superplastičnost
 11. Lom metala
 12. Čvstoća metala i legura
 13. Žilavost metala i prelazna temperatura
 14. Osnovi elementi mehanike loma
 15. Toplo plastično deformisanje metala
 16. Komponente u sistemu železo-ugljenik
 17. Dijagram stanja železo-cementit
 18. Dijagram stanja železo-grafit
 19. Čelik
 20. Gvožđe
 21. Termička obrada čelika
 22. Hemijsko-termička obrada čelika
 23. Podela čelika prema nameni
 24. Bakar i njegove legure
 25. Aluminijum i njegove legure
 26. Taložno i disperziono ojačavanje
 27. Čvrstoća keramičkih materijala
 28. Podela keramike
 29. Primena keramike
 30. Polimerni materijali
 31. Kompozitni materijali
 32. Drvo
 33. Elektronski materijali
 34. Magnetni materijali
 35. Korozija metala

TEME ZA IZRADU SEMINARSKIH RADOVA

 

 1. Zavisnost osobina materijala od atomske,kristalne  mikro i makro strukture
 2. Nesavršenost (greške) u kristalima
 3. Karakteristični tipovi faznih dijagrama, jedno, dvo i tro komponentnih sistema
 4. Mehanizmi ojačavanja i loma materijala
 5. Uticaj mikrostrukture na osobine metalnih materijala
 6. Značaj mehaničkih osobina i njihovo ekspermintalno određivanje
 7. Metalni materijali na bazi železa, bakra i aluminijuma, osobine i njihova primena
 8. Keramički materijali-struktura, osobine i primena
 9. Polimeri -struktura, osobine i primena
 10. Kompozitni materijali-struktura, osobine i primena
 11. Termička obrada čelika
 12. Hemijsko-termička obrada čelika
 13. Klasifikacija i primena čelika
 14. Obojeni i laki metali
 15. Elektronski materijali

 

NAČIN BODOVANJA:

Predavanja  ..................................................... 5 bodova

Vežbe (kolokvijum)...........................................30 bodova (min. 15 bod. treba ostvariti)

Seminarski rad ..................................................15 bodova (Rad se predaje u papirnoj i elekronskoj verziji, prezentuje  se na času(Power point).(min. 10 bodova treba ostvariti)

Uslov za izlazak na ispit ostvarenih 30 bodova

Ispit.................................................................... 50 bodova ( Pisanim putem ili usmeno. Odgovara  se na    pet pitanja)

 

Prof. dr Ivan Tasić