Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematička logika


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:

Matematički jezik i matematički objekti. Brojevni sistemi. Iskazi i logičke operacije. Algebra logike. Tautologije. Zakoni logičkog mišljenja. Bulova algebra. Bulove jednačine i nejednačine. Bulove funkcije. Kanonske forme i minimizacija bulovih funkcija. Aksiomatske teorije. Sadržajne i formalne teorije. Iskazni račun. Kvantifikatorski račun. Semantička i sintaksna koncepcija računa prvog reda. Valjane formule i teoreme računa K. Specijalni kvantifikatorski i predikatski račun. Formalizacija na jeziku predikatskog računa. Osnovi fazi logike.


Praktična nastava:

Izrada postavljenih primera i zadataka. Polaganje kolokvijuma i ispita.