Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinske konstrukcije i mehanizacija


Sadržaj predmeta

Studijski program : Mašinsko inženjerstvo

Naziv predmeta: MAŠINSKE KONSTRUKCIJE I MEHANIZACIJA

Nastavnik: Janković P. Slobodan

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB:

Uslov:  

Cilj predmeta

Osnovni cilj i zadatak je upoznavanje studenata sa  osnovnim elementima za projektovanje i izradu mašinskih konstrukcija i objekata, transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije. Priprema studenata za formulisanje, izradu i realizaciju teoretskih i praktičnih zadataka iz oblasti mašinskih konstrukcija i mehanizacije.

Studenti stiču znanja i sposobnosti u rešavanju problema vezanih za proračun, projektovanje i izradu transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije.

 

Ishod predmeta

Stečeno znanje se koristi u inženjerskoj praksi. Student je razvio kompetenciju za razumevanje savremenih mašinskih konstrukcija i sistema mehanizacija, izbora komponenti i praktičnu implementaciju jednostavnih rešenja.   

Sadržaj predmeta

Vrste opterećenja nosećih konstrukcija mašina za mehanizaciju, dokazi pri dimenzionisanju konstrukcija. Materijali mašinskih konstrukcija. Oblici konstruktivnih elemenata i njihova obrada. Opterećenje nosećih konstrukcija i dozvoljeni naponi. Spajanje elemenata (zakivci, zavrtnji, zavareni sastavci, proračun konstrukcija i nastavaka). Dimenzionisanje i proračun štapova u čvorištu rešetke. Dimenzionisanje i konstruisanje nosača.  Uticaj promenljivog opterećenja na zavarene spojeve. Dimenzionisanje zavarenih spojeva napregnutih promenljivim opterećenjem.

Osnovne karakteritike transportnih mašina i uređaja: režimi rada mehanizama dizalica, vrste pogona dizalica. Uređaji za hvatanje tereta. Mehanizmi za dizanje tereta. Mehanizmi za kretanje dizalica: konstruktivna rešenja kod mosnih dizalica, proračuni otpora kretanju i snage motora. Principi rada dizalica: sheme i opis rada mosnih, portalnih i građevinskih dizalica. Mosne dizalice (pogonske klase, osnovni tehnički parametri, elementi pogonskih uređaja). Pogonski mehanizmi (mehanizam za dizanje, mehanizam za kretanje, Primeri proračuna pogonskih mehanizama.

Mašinske konstrukcije, Mehanizacija,  Projeti i tehnološko-tehnička rešenja u industriji (transport, skladištenje, mašinske konstrukcije i tehnologije).

Konstruisanje u vezi sa koncentracijom napona, Dinamička izdržljivost mašinskih elemenata, Oblici i izrada (konstruisanje, livenih kovanih i zavarenih objekata), Konstruisanje i obrada, Konstruisanje i eksploatacija, Izbor materijala, Lake konstrukcije.

  •  

Literatura

1.Dedijer, S. : Osnovi transportnih uređaja, Građevinska knjiga, Beograd.

2.Mijajlović, R., Marinković, Z., Jovanović, M. : Praktikum iz transportnih uređaja, Mašinski fakultet, Niš.

3.Ostrić, D. : Osnovi metalnih konstrukcija, Mašinski fakultet, Beograd.

4.Vitas, D. : Osnovi mašinskih konstrukcija 1. deo,  Naučna knjiga, Beograd.

5.Vitas, D. : Osnovi mašinskih konstrukcija 2. deo, Naučna knjiga, Beograd.

7.Tolmač. D., Projektovanje, Tehnički fakultet „M. Pupin“, Zrenjanin, 2009.

8.Tolmač, D. Projektovanje tehnoloških sistema, Tehnički fakultet „M. Pupin“, Zrenjanin, 2008.

9.Tolmač, D. : Projekat dizalice - pretovarnog mosta, nosivosti Q=5t (Autorizovani rukopis za stručni ispit), Biblioteka: Tehnički fakultet „M. Pupin“, Zrenjanin.

10.Slobodan Tošić : Proračun mašina neprekidnog transporta i dizaličnih uređaja, Mašinski fakultet, Beograd, 2001.

Broj časova  aktivne nastave

Teorijska nastava: 2

Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave

 

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

 

Ispit

50

praktična nastava

 

 

 

kolokvijum-i

 

 

 

Seminarski rad

50