Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Marketing


CILJ I ZADACI, SADRŽAJ PREDMETA

Naziv predmeta: Marketing

Nastavnik: Đorđević B. Dejan

Asistent: Kavalić Mila 

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Obrazovni cilj: Sticanje znanja iz oblasti upravljanja marketingom, posebno posmatrano sa aspekta osnovnih postulata marketing koncepta i primene ovog koncepta u praksi.

Ishodi obrazovanja (Stečena znanja): Stečeno znanje iz oblasti marketinga studenti će koristiti u prepoznavanju različitih tržišnih i poslovnih fenomena i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u marketing teoriji i praksi. Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada.

Sadržaj/struktura predmeta:

Teorijska nastava: Osnovne dimenzije marketinga, osnovne karakteristike savremenog društva, preduzeće i tržište, pojmovno određenje tržišta, tržišni mehanizam, oblici tržišnog organizovanja, MIS, formulisanje marketing programa, proizvod, cena, distribucija, promocija, upravljanje marketingom, osnovne marketing strategije, internacionalizacija poslovanja preduzeća, specifični aspekti marketinga.

Vežbe: Obuhvataju pripremu, izradu i odbranu projektnog rada - Marketing plana.

Obaveze studenata: Studenti, prema na vežbama obrađenoj metodologiji, u grupi rade i brane projektni rad – Marketing plan. Ovo je ujedno, osim redovnog pohađana nastave i vežbi, uslov za dobijanje potpisa iz ovog predmeta.

Uslovi za izlazak na ispit: Potpis u indeksu.

Način polaganja ispita: Ispit se polaže u formi testa, koji sadrži određeni broj zatvorenih, otvorenih i lekcijskih pitanja. Konačna ocena zaključuje se na osnovu ocena – projektnog rada i ispita

Osnovna literatura:

Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Osnove marketinga, Drugo dopunjeno izdanje, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, 2010. g.