Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Logički sistemi u tehnici


Ispitna pitanja

 1. Логичке операциjе
 2. Квантификатори и предикати
 3. Таутологиjе, закони логичких операциjа и закони логичког мишљења
 4. Дефинициjа и примери Булове алгебре
 5. Булове jедначине и неjедначине
 6. Булове функциjе. Канонске форме
 7. Минимизациjа Булових функциjа
 8. Формалне теориjе – дефинициjа и примери
 9. Формализациjа исказне алгебре
 10. Jезик квантификаторског рачуна. Ваљане формуле
 11. Поjам алгоритма и израчунавања
 12. Тjурингове машине. Коначни аутомати
 13. Формални jезици
 14. Представљање знања и  решавање задатака – формализациjа
 15. Аутоматско резоновање
 16. Логичко програмирање
 17. PROLOG-систем и PROLOG –jезик
 18. Карактеристична своjства PROLOG-a
 19. Експертни системи
 20. Примери експертних система