Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


Predispitne obaveze

Aktivnosti u toku predavanja: 20 bodova;

Seminari: 60 bodova;

Završni ispit

Usmeni deo ispita: 20 bodova.