Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompleksne baze podataka


Cilj predmeta

Da studenti ovladaju osnovnim pojmovima u projektovanju kompleksnih  baza podataka.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom nivou i praktičnom nivou, kao i tehnikama za postavljanje upita i prezentaciju rezultata u kompleksnim bazama podataka.