Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Katastar zagađivača i monitoring


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Način pribavljanja informacija i podataka u oblasti zaštite životne sredine: novi centri, nacionalne I međunarodne baze podataka, Internet. Nacionalne i međunarodne organizacije sa bitnom ulogom u oblasti zaštite životne sredine: OUN, Svetska zdravstvena organizacija, Evropska komisija i EU, Evropska agencija za zaštitu životne sredine, EU. Topic centri, državne agencije, nevladine organizacije, profesionalna društva. Izrada i razvoj baza podataka. Publikacije.

Nacionalni izveštaji o životnoj sredini. Prezentacije i komunikacije. Uvod u geografske informacione sisteme. Definisanje osnovnih parametara kvaliteta životne sredine. Kvalitet životne sredine na makro i mikro planu. Logistika monitoringa kvaliteta životne sredine na makro i mikro planu (primeri). Osnovni alati u realizaciji monitroinga. Menadžment monitoringa.

Praktična nastava: Na vežbama se obrađuju, razvijaju i objašnjenjavaju osnove monitoringa u praksi. Uputstvo i konsultativan rad u realizaciji seminarskih radova.