Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Istorijat eksploatacije nafte i gasa


24
ДЕЦ
2014

Наставне јединице

  1. НАФТА-УВОДНО ПОГЛАВЉЕ

Из историје нафте и природног гаса

Геолошка историја Земље подељена је на Ере, Периоде Епохе

Шта је нафта?

  1. Порекло нафте

2.1.    Хипотезе о пореклу нафте и природног нафтног гаса

2.2.    Прве теорије о настанку нафте

2.3.    Новије теорије о настанку нафте

2.3.1. Порекло нафте из неорганског материјала-аноргански приступ

Основни принципи теорије:

Хипотезе о космичком пореклу нафте и природног нафтног гаса

Кравцовљева хипотеза о постанку живота на Земљи

Дуплеx хипотеза о пореклу нафте

Абиогена синтеза аминокиселина

Против и у корист абиогених хипотеза

2.3.2. Порекло нафте из органског материјала-органски приступ

Основни принципи теорије:

Прве хипотезе о мешовитом - органском пореклу нафте

Касније хипотезе о мешовитом - органском пореклу нафте

Хипотеза о седиментно-миграционој генези нафте

Најновије хипотезе о пореклу и генези нафте

Биолoшки маркери

Резултати досадашњих истраживања

Питања без потпуних одговора

  1. Стадијуми у формирању нафте (биогена теорија)

3.1.    Први степен у формирању нафте, стварање хуминских материја од изумрлих микроорганизама

3.1.1. Кероген

• дијагенеза,

• катагенеза

• метагенеза

3.1.1.1.    Формирање керогена

3.1.1.2.    Састав керогена

TypeI: Sapropelic

TypeII: Planktonic

TypeII: Sulfurous

Type III: Humic

Type IV: Residue

Липтините

3.1.1.3.    Сазревање керогена (матурација)

3.1.1.4.    Ефекат сазревања керогена

3.1.1.5.    Генерисање угљоводоника

3.2.    Формирање нафте и гаса од керогена

3.3.    Лежиште нафте и гаса

3.3.1. Матичне стене

3.3.2. Колекторске или лежишне стене

3.3.3. Порозност

Поре

Шупљикавост или порозитет

Пропусност

Покровне - изолационе стене

3.4.    Миграција угљоводоника

Примарна миграција

Секундарна миграција

3.5.    Дубинске структуре погодне за акумулацију угљоводоника

Замке (енгл.трап)

3.6.    Класификација лежишта угљоводоника

• структурна:

• стратиграфска:-

• комбиновано: структурно - стратиграфска,

  1. Нафта

4.1.    Хемијски састав нафте

4.1.1. Парафини

4.1.2. Циклопарафини

4.1.3.  Aromati

4.1.4.  Хибридни угљоводоници

4.1.5.  Сумпорna једињења

4.1.6.  Азотна једињења

4.1.7.  Једињења кисеоника

4.1.8.  Метали

4.2.    Физичке карактеристике нафте

4.2.1.  Густина

4.2.2.  Вискозитет

Динамички вискозитет

Кинематски вискозитет

Индекс вискозитета

4.2.3. Површински и међуфазни напон

Површински напон

Међуфазни напон

4.2.4. Топлотне карактеристике

4.2.4.1.     Ниско температурне карактеристике

а. Тачка замућења

б. Точка течења (или стињавања)

ц. Тачка смрзавања

д. Филтрабилност

4.2.4.2.      Високо температурне карактеристике

а. Испарљивост

б. Тачка паљења

ц. Тачка горења

4.2.4.3.      Дестилација

4.2.4.4.      Анилинска точка

4.2.5.  Оптичка својства

а. Индекс рефракције

б. Рефракцијска дисперзија

ц. Специфична рефракција

4.3.    Класификација и карактеризација нафте

4.3.1. Емпиријска каракеризација нафте

а. Карактеризациони број (К)

б. Индекс корелације (Iк)

4.3.2. Структурно-групна анализа

4.3.3. Подела нафти на основу групног састава

  1. Природни гас

Увод

Предности и недостаци нафтних гасова

Из историје природног нафтног гаса

Порекло, генеза и типови лежишта ПНГ

Класификација лежишта природног нафтног гаса

Изолована гасна лежишта

Гасно-нафтна лежишта

Гасно-кондензатна лежишта

Терминологија

Особине природних нафтних гасова

Угљоводоници у природним нафтним гасовима

Неугљоводоници у природним нафтним гасовима

Хемијски састав ПНГ из гасно-кондензатних лежишта

Хемијски састав каптажних нафтних гасова

Порекло и особине неугљоводоника у ПНГ

Угљендиоксид

Вода

Угљеена киселина

Водониксулфид

Меркаптани

Етилмеркаптан

Жива

Азот

Племенити гасови

Физичке особине природних нафтних гасова

Густина нафтних гасова

Релативна густина нафтних гаоова

Топлота сапоревања нафтних гасова

Влажност природних нафтних гасова

Тачка росе

Кретање резерви ПНГ у свету

Локације супер гигантских гасних полиа

Државе и регије са највећим резервама гаса у периоду 1982/1992

Прогнозе за откривање нових резерви ПНГ

Токови производње ПНГ у свету

  1. Историја коришћења нафте и експлатације нафте 

6.1.    Рана употреба нафте као лека, као средства за расвету и у грађевинарству

6.2.    Почетак употребе производа добијених од нафте (почетак прераде нафте)

6.3.    Историја експлоатације нафте

6.3.1. Ера модерне нафтне индустрије

6.3.2. Почеци експлоатације нафте у Европи

6.3.3. Почеци коришћења нафте на Балкану

6.3.4. Историја експлоатација нафте у различитим земљама

6.3.4.1.    The Oil Industry of Medieval Persia (Azerbaijan and Baku)

6.3.4.2.    Почеци прераде и проучавања нафте у Русији

6.3.4.3.    The Early Oil Industry of Poland and Romania

6.3.4.4.    Експлоатација и прерада нафте у Румунији

6.3.4.5.    Историја експлоатације и прераде нафте у Америци

6.3.4.6.    Бушење браће Рафнер у Вирџинији

6.3.4.7.    The Early Oil Industry of Pennsylvania

6.3.4.8.    Spindletop, Texas

  1. Технике бушења и развој техника

7.1.     Развој технологије и опреме за бушење

7.2.     Ударна метода бушења (алат са сајлом), cable tool rig

 

Принцип технике:

Историја

Почетно бушење, "spudding"

7.2.1. Опрема која се користила током експлоатације, ударном техником

Drillingderrick, бушаћи торањ, торан за бушење

Клацкалица, хоризонталнагреда (Walking Beam)

7.2.2. Алати који су се користили током експлоатације, ударном техником

Drillingbit – бушећедлето

Ударна бушећа шипка (drillstem, Auger Stem)

Ударне маказе (jar)

Тешка бушећа шипка (The sinker bar)

Спојница (стезаљка) бушаћег ужета (rope socket)

Кабл (Rope)

Подешљиви завртањ (Тemper screw)

Делови подешљивог завртња (Тemper screw)

Рад са подешљивим завртњем (Тemper screw)

7.2.3. Помоћни алати који су се користили током експлоатације, ударном техником

Бајлер, кашика за грабљање (bailer)

Пецаљка

Прво заглављивање алата и «сува бушотина»

7.3.    Метода ротационог бушења

7.3.1. Основни принципи ротационог бушења

7.3.2. Историја ротационог бушења

7.3.3. Хидрауличне методе

7.3.4. Развој технике ротационог бушења

7.3.5. Дијамантско бушење, експериментално бушење 1865

7.3.6. Проналазак и историја

7.3.7. Опис и побољшања

7.3.8. Коришћење

7.3.9. Основне поставке и делови постројења за бушење

7.3.10.   Tehnološki proces bušenja

7.3.11.   Ротациона длета

7.3.12.   Оптерећење на длето

7.3.13.   Уклањање разрушених честица (резница)

7.3.14.   Бушаћа постројења

7.3.15.   Торањ

7.3.16.   Погонски састав

7.3.17.   Преносници

7.3.18.   Систем за манипулацију алатима

7.3.19.   Дизалица

7.3.20.   Систем котурача

7.3.21.   Бушаће уже

7.3.22.   Систем бушаћих алатки

7.3.23.   Исплачна глава

7.3.24.   Радна шипка и ротациони сто

7.3.25.   Бушаће алатке

7.3.26.   Длeта

7.3.27.   Систем за испирање

7.3.28.   Флуид за испирање (исплака)

7.3.29.   Базени и исплачне сисаљке

7.3.30.   Вибрацијона сита

7.3.31.   Сустем за контролу ушћа бушотине

7.3.32.   Превентерски систем

7.3.33.   “ Koomey” уређај

7.3.34.   Подесива млазница (Choke)

7.3.35.   Одвајачи гаса

7.3.36.   Помоћна средства

  1. Историја експлоатације нафте на Балкану

8.1.    Нафта у Југославији

8.2.    Период  до 1918

8.2.1. Прва запажања о нафти у нашим крајевима

8.2.2. Почеци организоване експлоатације нафте

Међимурје, Селница, Пекленица

Средњепосавска Славонија; Баћиндол, Петрово село и Новска

Мославина : Миклеушка и Клоштар Иванић

Средњехрватска Подравина, Лепавина и Велики Поганац

Славонска Подравина, Вировитица

Нафта у Словенији

Почетак индустријске прераде нафте

Предратне концесије и концесиониране површине

Експлоатација нафте пре I Светског рата

Експлоатација нафте пре и у току II Светског рата

Мурски басен

Експлоатација нафте након II светског рата

Мурски басен:

Мословачки басен:

Експлоатација нафте у Хрватској данас

Савска депресија

Дравска и Мурска депресија

Славонско-сремска депресија

Басени Босне

Србија - Војводина

Ново истраживање у Србији