Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Integralni katastar zagađivača


14
ЈУН
2013

Садржај предмета

Повезаност процеса планирања, управљања и одлучивања са квалитетним подацима који се довијају израдом интегралног катастра загађивача. Историјски прегледа методологија израде казастра загаживача, преглед влајуће регулативе у ЕУ и развијеним светским земљама. Интегрални катастар загађовача и други законски акти везани за израду катастра загаживача.

Загађивач и загађујуће материје. Природни и антропогени загађивачи. Концентрисани и расути загађивачи. Општи подаци, подаци о раду,подаци о производњи, Отпадне воде, Отпадни гасови, Чврст отпад, Опасан отпад, Медицински отпад.

Склдиштење података на основу УН обележавања опасног отпада, и обележавање на основу Базелске конвенције.