Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Instrumentacije


19
ФЕБ
2018

 

Студијски програм : Према табели планова студијских програма  (видети књигу предмета).

Назив предмета: Инструментације

Наставник: проф. др. Слободан Јанковић, дипл.инж.

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: Према табели планова студијских програма  (видети књигу предмета).

Услов: Уписан семестар на којем се слуша предмет (видети преглед студијских програма).

Циљ предмета:

Обезбедити  висок степен теоријских знања из области физичко-техничких и инжењерских мерења и потпуно познавање мерних инсталација које се користе у индустрији, Оспособљавање за самосталан рад у области инжењерских мерења, оспособљавање  за примену мерних система и пратеће опреме до нивоа који обезбеђује самосталан рад на конструкцију претварача и њихове примене.

Исход предмета:

Студент резултативно: Познаје терминолгију и основне стандарде из области инжењерских мерења, познаје конструкцију и разуме начин рада мерних претаварача свих основних физичких величина, разуме и оспособљен ѕа самосталан рад са мерним системима савременог технолошког нивоа.

Садржај предмета:

Теоријска настава:

 • Увод и терминологија.
 • Мерна величина.
 • Карактеристике мерних претварача.
 • Критерији за избор претварача.
 • Кондиционирање сигнала.
 • Испитивање перформанси претварача: напонска и струјна карактеристика, осетљивост, поновљивост, линеарност, фреквентна карактеристика, праг осетљивости.
 • Калибрација.
 • Мерење померања.
 • Мерење притиска.
 • Мерење брзине и протока флуида.
 • Мерење температуре.
 • Мерење нивоа.
 • Мерење релативне деформације.
 • Мерење силе и момента.
 • Планирање мерења.
 • Обрада резултата.

Практична настава:

Практичан рад са реалним мерним претварачима температуре, силе, протока, притиска и применастечених  теоријских знања у раду са истима.

Литература

Слободан Јанковић: Инструментације, Т.Ф. »Михајло Пупин«, Зрењањин, 2002.

Целу књигу можете преузетис са локације:

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/_S_Jankovic_Instrumentacije_A_.pdf

Драган Станковић: Физичко техничка мерења, Научна књига, Београд, 1995.

Драган Станковић: Збирка задатака из физичко техничка мерења, Научна књига, Београд, 1995.

Број часова  активне наставе:  30

Теоријска настава: 26

Практична настава: 15

Методе извођења наставе Предавања се изводе екс-катедра, а вежбе у непосредном раду са студентима. Вежбе су усмерене на фамилијаризацију студената са реалним мерним претварачима и пратешим системима и  имају за циљ утрђивање градива, примену знања стечених кроз предавања.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

Активност у току предавања

(5)

Seminarski

 

Активност у току вежби

(5)

Испит

100 (90)