Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 2


Teorijska nastava

Objektno modelovanje softvera – Dijagrami za statiku i dinamiku sistema. UML standard.

Klijent server i distribuirana arhitektura informacionih sistemai – Osnovni prncipi, slojevi ISO/OSI arhitekture distribuiranih softverskih komponenti.

Višeslojna arhitektura softverskih komponenti – Principi projektovanja.

XML tehnologija za distribuirane komponente informacionih sistema.

Data Warehouse kompleksne baze podataka. Projektovanje šeme zvezde i šeme pahulje. Generisanje upita i projektovanje Data Mining sistema.

Praktična nastava

Student treba da savlada tehnike i metode projektovanja informacionih sistema na konkretnom primeru i uz upotrebu odgovarajućeg standardnog softverskog okruženja za višeslojne arhitekture informaiconih sistema.