Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Informacioni sistemi 2


Predispitne obaveze

Sadržaj predmeta sa određenim zadacima i definisanim brojem poena na časovima vežbi, kolokvijumima i seminarskom radu, u školskoj 2018/2019. godini, možete pruzeti sa sledećeg linka.

Napomena:

Ukoliko student nije položio kolokvijume (min. 35 poena od max. predispitnih 70) ili nije polagao kolokvijume, treba da uradi seminarski rad koji obuhvata gradivo oba kolokvijuma, sa temom po izboru (koju odobrava predmetni asistent).

Predaja rada:

Rad se predaje u elektronskom obliku: Word dokument + izvorni kod aplikacije.

Odbrana rada:

Odbrana rada se realizuje u terminima konsultacija asistenta.

Predmetni asistent 

Dr Kazi Zoltan

Završni ispit

Usmeni deo ispita: 40 bodova.