Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hidraulika i pneumatika


I deo

 1. Fizička svojstva tečnosti (stišljivost, viskoznost, homogenost i izotropnost, kavitacija, stvarni i idealni fluid, koeficijent trenja, specifična toplota fluida, toplotno širenje)
 2. Radna tečnost hidrauličnog sistema (funkcija, vrste)
 3. Hidrostatički pritisak od spoljašnjih sila (Paskalov zakon)
 4. Hidrostatički pritisak od spostvene težine tečnosti
 5. Princip rada hidrauličkih uređaja: presa, kočnica, dizalica
 6. Hidrostatički paradoks
 7. Zakon spojenih sudova
 8. Merenje pritiska (manometri-podela)
 9. Arhimedov zakon
 10. Sila potiska
 11. Uslov plivanja tela
 12. Strujnica, presek struje, strujno vlakno, strujna cev, struja
 13. Vrste kretanja tečnosti (stacionarno i nestacionarno)
 14. Laminarno i turbulentno strujanje
 15. Rejnoldsov broj
 16. Protok
 17. Brzina strujanja tečnosti
 18. Snaga struje tečnosti
 19. Merenje protoka
 20. Zakon (jednačina) kontinuiteta
 21. Bernulijeva jednačina
 22. Primena Bernulijeve jednačine
 23. Isticanje kroz mali otvor u tankom zidu (Toričelijev obrazac)
 24. Isticanje kroz naglavke
 25. Otpori strujanju tečnosti (gubici na putu, lokalni gubici)
 26. Isticanje kroz prstenasti zazor
 27. Hidraulični udar
 28. Dinamika savršenog fluida
 29. Dinamika viskoznog fluida

  

II deo

30. Prednosti i nedostaci hidrauličnih sistema

31. HIDROPNEUMATSKE MAŠINE- Podela hidropneumatskih mašina,  Osnovni

      delovi hidropneumatskih mašina

32. ULJNA HIDRAULIKA-Klasifikacija uljno-hidrauličnih komponenti

33. Komponente za transformaciju energije

34. Pumpe i hidraulični motori

35. Klipne pumpe i motori

36. Zupčaste pumpe

37. Krilne pumpe

38. Zavojne pumpe

39. Hidraulični motori

40. Hidrocilindar

41. Zakretni motor

42. Hidraulični akumulator

43. Komponente za upravljanje tokom i regulaciju

44. Razvodni uređaji

45. Ventil za pritisak

46. Protočni ventil

47. Ventili za usmeravanje

48. Servo ventili 

50. Pomoćne komponente i zaptivači

51. Rezervoari

52. Filtri

53. Armatura i pribor

54. Slavine, Cevovodi i priključni elementri

55. Hidroagregati

56. PNEUMATIKA-Osnovni pojmovi u pneumatici

57. Klipni kompresori -Opšte o kompresoru

58. Pneumatski motori-(Princip rada pneumatskih motora, Rotacioni motori,   

59. Membranski motori, Turbinski motori, Poređenje najobičajenijih vrsta

     motora, Regulacija broja obrtaja)

60. Pneumatske komponente- Pneumatske komponente sa pravolinijskim

     kretanjem, Ventili, Priprema vazduha