Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Zagađivači. Uzroci zagađivanja životne sredine. Klasifikacija zagađivača životne sredine. Biosfera. Ekosistem. Biljke i mikroorganizmi kao hemijski faktori životne sredine. Kruženje materije i tok energije u prirodi. Karakteristike sastava prirodnih voda i faktori koji utiču na njihovo formiranje. Značaj vode u životnoj sredini. Fizičke I hemijske osobine vode. Neutralizacija i hidroliza. Jonska proizvod vode i pH vrednost. Hemijska termodinamika. Unutrašnja energija, entalpija i toplota hemijske reakcije. Hesov zakon, entropija, Gibsova energija. Egzotermene i endotermene hemijske

reakcije. Osnovne klase organskih jedinjenja. Organski polutanti. Zagađivanje vode gradskim otpadnim vodama. Zagađivanje vode industrijskim otpadnim vodama.Biološke zagađujuće supstance.Osnovni principi analitičke hemije. Kvalitativana I kvantitativna hemijska analiza. Hemijska analiza vode. Hemijski procesi prečišćavanja otpadnih voda. Biološke zagađujuće supstance. Ponašanje hemijskih zagađujućih supstanci. Eutrofikacija, toksičnost voda, saprobnost voda i proces samoprečišćavanja. Negativne posledice zagađivanja vode.Sastav struktura i osobine atmosfere. Izvori i kruženje prirodnih komponenata vazduha.Lokalni i globalni izvori zagađenja vazduha. Smog. Radioaktivni zagađivači. Procesi u atmosferi. Efekti zagađenog vazduha. Savremene metode ispitivanja zagađenosti vazduha. Postupci za prečišćavanje vazduha. Zemljište kao kompleksna sredina. Zagađenje zemljišta. Hemijski procesi u zemljištu. Klasifikacija zagađivača zemljišta.Transport zagađujućih materija sa tla u vodu, vazduh i zemljište.

Praktična nastava: Na auditornim vežbama se rade računski zadaci iz teorijske nastave. Upoznavanje studenata sa matematičkim modelima i proračunima koji se koriste u cilju procene rizika na životnu sredinu. Kroz laboratorijske vežbe student se upoznaje se analizom sadržaja zagađujućih materija u životnoj sredine. Merenje pH vrednosti vode. Upoznavanje sa metodama određivanja ugljenik(IV)oksida u vazduhu.