Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Osnovni hemijski zakoni. Struktura atoma i periodni sistem elemenata, struktura čistih supstanci. Hemijska veza. Rastvori. Hemijska kinetika.. Hemijska ravnoteža. Puferske smeše. Hidroliza. Koncentracija vodonikovih jona. Vodonični eksponent – pH. Koligativne osobine razblaženih rastvora. Uvod u organsku hemiju. Molekulska struktura I reakstivnost. Karakteristične reakcije u organskoj hemiji. Aciklični ugljovodonici. Ciklični ugljovodonici. Alkoholi. Fenoli. Aldehidi. Ketoni. Karbonske kiseline. Amini. Aromatična jedinjenja. Masti i ulja. Hidroliza masti i ulja. Saponifikacija. Aminokiseline. Proteini. Ugljeni hidrati. Monosaharidi. Polisaharidi.

Praktična nastava Određivanje stvarnih (molekulskih ) formula. Izračunavanje na osnovu formula. Stehiometrijska izračunavanja. Oksido redukcione reakcije. Zadaci iz hemijske ravnoteže. Izračunavanje sastava rastvora i koncentracije rastvora. Izračunavanje pH i pOH vrednosti. Eksperimentalne laboratorijske vežbe.