Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija


19
МАР
2020

Испитна питања

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ

 1. Структура атома

2. Електронска конфигурација атома и Периодни систем елемената

3. Киселине, базе, соли

4. Смеше и чисте супстанце

5. Хемијске везе:             

 Јонска веза

Ковалентна веза

Метална веза

6. Међумолекулске интеракције:    водоничне везе

                                                            ван дер Валс – ове силе

7. Раствори:   подела

                        изражавање концентрације

8. Основни хемијски закони:          Закон о одржању масе

                                                            Закон сталних масених односа

                                                            Закон о запреминским односима

                                                            Авогадров закон

9. Типови хемијских реакција

10. Брзина хемијске реакције

11. Хемијска равнотежа:      Слободна енергија

                                                Константа равнотеже

                                                Хемијски афинитет

                                                Хемијски потенцијал

12. Основни закони термохемије

13. Електролитичка дисоцијација

14. Растворљивост и производ растворљивости

15. Растворљивост гасова у течностима

16. Прави и колоидни раствори

17. Активитет и јонска јачина раствора

18. Колигативне особине раствора

19. Раулови закони: Снижење напона паре

                                    Снижење тачке мржњења

                                    Повећање тачке кључања

20. Осмоза и осмотски притисак, ван'т Хоф – ов закон

21. Концентрација водоничних јона у раствору, водонични експонент (рН), одређивање рН

22. Дисперзна фаза и проводљивост раствора

23. Хидролиза соли

24. Пуфери, регулатори рН  

Modifikovao djapicn