Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Hemija


17
АПР
2013

Испитна питања

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ

 1. Структура атома

2. Електронска конфигурација атома и Периодни систем елемената

3. Киселине, базе, соли

4. Смеше и чисте супстанце

5. Хемијске везе:                   Јонска веза

Ковалентна веза

Метална веза

6. Међумолекулске интеракције:    водоничне везе

                                                            ван дер Валс – ове силе

7. Раствори:   подела

                        изражавање концентрације

8. Основни хемијски закони:          Закон о одржању масе

                                                            Закон сталних масених односа

                                                            Закон о запреминским односима

                                                            Авогадров закон

9. Типови хемијских реакција

10. Брзина хемијске реакције

11. Хемијска равнотежа:      Слободна енергија

                                                Константа равнотеже

                                                Хемијски афинитет

                                                Хемијски потенцијал

12. Основни закони термохемије

13. Електролитичка дисоцијација

14. Растворљивост и производ растворљивости

15. Растворљивост гасова у течностима

16. Прави и колоидни раствори

17. Активитет и јонска јачина раствора

18. Колигативне особине раствора

19. Раулови закони: Снижење напона паре

                                    Снижење тачке мржњења

                                    Повећање тачке кључања

20. Осмоза и осмотски притисак, ван'т Хоф – ов закон

21. Концентрација водоничних јона у раствору, водонични експонент (рН), одређивање рН

22. Дисперзна фаза и проводљивост раствора

23. Хидролиза соли

24. Пуфери, регулатори рН  

25. Опште особине органских једињења и подела

26. Функционалне групе и класе органских једињења

27. Типови органских хемијских реакција

28. Засићени угљоводоници – алкани, особине, добијање, хемијске реакције

29. Незасићени угљоводоници – алкени и алкини, особине, добијање, хемијске реакције

30. Алкохоли – општа формула, физичке и хемијске особине, добијање, карактеристичне реакције

31. Феноли – општа формула, физичке и хемијске особине, представници, добијање, карактеристичне реакције

32. Бензол – физичке и хемијске особине, карактеристичне реакције

33. Алдехиди – општа формула, представници, физичке особине, карактеристичне реакције

34. Кетони – општа формула, представници, физичке особине, карактеристичне реакције

35. Карбоксилне киселине – општа формула, представници, физичке и хемијске особине, добијање, карактеристичне реакције

36. Естри органских киселина

37. Ароматична једињења, подела, представници

38. Диазонијум соли – реакција купловања, добијање азо – боја

39. Протеинско влакно – вуна

40. Целулоза, хемијска структура, памук

41. Масти и уља