Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Fizika


Nastavni sadržaj predmeta

1. UVOD

1.1 Fizika, njen značaj i veza sa drugim naukama i tehnikom 1.2 Fizički zakoni i modeli 1.3 Fizičke veličine i jedinice SI sistem jedinica 1.4 Dimenziona analiza 1.5 Skalarne i vektorske fizičke veličine. Osnovne operacije sa vektorima

2. MEHANIKA MATERIJALNE TAČKE

2.1 Relativnost kretanja. Referentno telo i referentni sistem. Položaj tela. Materijalna tačka 2.2 Kretanje tela. Putanja, put i pomeraj. Vrste kretanja 2.3 Srednja i trenutna brzina 2.4 Srednje i trenutno ubrzanje

2.5 Ravnomerno (uniformno,jednoliko) pravolinijsko kretanje 2.6 Ravnomerno (uniformno,jednoliko)ubrzano pravolinijsko kretanje 2.7 Kružno (rotaciono) kretanje. Ugaoni pomeraj

2.8 Srednja i trenutna ugaona brzina 2.9 Srednje i trenutno ugaono ubrzanje 2.10 Periferijska i ugaona brzina pri rotacionom kretanju 2.11 Ravnomerno (uniformno, jednoliko) rotaciono kretanje 2.12 Ravnomerno ubrzano kružno kretanje 2.13 Radijalno i tangencijalno ubrzanje pri rotacionom kretanju

3. MEHANIKA KRUTOG TELA

3.1 Translacija i rotacija 3.2 Inercija. Masa. Prvi Njutnov zakon 3.3 Inercijalni sistem referencije. Zakon sabiranja brzina 3.4 Centar mase tela 3.5 Pojam sile. Sile u prirodi 3.6 Njutnovi zakoni 3.7 Količina kretanja (impuls) 3.8 Centripetalna sila 3.9 Neinercijalni sistem referencije. Inercijalne sile 3.10 Centrifugalna sila 3.11 Osnovna relacija dinamike translacije 3.12 Moment sile 3.13 Moment inercije 3.14 Moment impulsa (količine kretanja) 3.15 Osnovna relacija dinamike rotacije 3.16 Mehanička energija 3.17 Mehanički rad 3.18 Snaga 3.19 Energija, rad i snaga pri rotaciji tela

4. ZAKONI ODRŽANJA

4.1 Zakon održanja mase 4.2 Zakon održanja impulsa 4.3 Primena zakona održanja količine kretanja na kretanje rakete 4.4 Zakon održanja energije 4.5 Sudari 4.6 Elastični centralni sudari 4.7 Neelasitični centralni sudari 4.8 Mrtva petlja 4.9 Zakon održanja momenta impulsa 4.10 Primena zakona održanja momenta impulsa

5. GRAVITACIJA

5.1 Gravitaciona sila. Sila Zemljine teže. Težina tela 5.2 Gravitaciono polje 5.3 Gravitaciono ubrzanje 5.4 Masa i gustina Zemlje 5.5 Potencijalna energija. Rad u gravitacionom polju. Potencijal i napon gravitacionog polja 5.6 Slobodno padanje 5.7 Vertikalni hitac 5.8 Kosi hitac 5.9 Horizontalni hitac 5.10 Kosmičke brzine 5.11 Trenje

6. STRUKTURA ČVRSTIH TELA I DEFORMACIJA

6.1 Struktura čvrstih tela. Kristalna rešetka 6.2 Fizički tipovi kristalnih rešetki 6.3 Toplotno širenje čvrstih tela 6.4 Deformacija čvrstih tela

7. OSCILACIJE

7.1 Harmonijske oscilacije 7.2 Brzina i ubrzanje harmonijskog oscilatora 7.3 Energija harmonijskog oscilatora 7.4 Matematičko klatno 7.5 Slaganje oscilacija istih frekvencija 7.6 Prigušene oscilacije 7.7 Prinudne oscilacije i rezonancija

8. TALASI

8.1 Nastajanje i vrste talasa 8.2 Talasna dužina. Brzina talasa 8.3 Energija i intenzitet talasa 8.4 Jednačina talasa 8.5 Odbijanje talasa 8.6 Prelamanje talasa 8.7 Interferencija talasa 8.8 Difrakcija talasa 8.9 Polarizacija talasa 8.10 Stojeći talasi 8.11 Oscilovanje žice 8.12 Zvučni talasi 8.13 Subjektivna i objektivna jačina zvuka 8.14 Infrazvuk i ultrazvuk 8.15 Doplerov efekt

9. MEHANIKA FLUIDA

9.1 Pritisak. Sila pritiska.Hidrostatički i atmosferski pritisak 9.2 Prenošenje pritiska kroz tečnost 9.3 Potisak i plivanje 9.4 Površinski napon 9.5 Pojave na granici čvrstih i tečnih tela. Kapilarne pojave 9.6 Kretanje fluida 9.7 Jednačina kontinuiteta 9.8 Bernulijeva jednačina 9.9 Primena Bernulijeve jednačine 9.10 Viskoznost 9.11 Njutnov zakon 9.12 Stoksov zakon

10. OSNOVE MOLEKULSKO KINETIČKE TEORIJE I TERMODINAMIKE

10.1 Molekulsko kinetička teorija. Brzina molekula 10.2 Model idealnog gasa i osnovna relacija MKT 10.3 Jednačina gasnog stanja 10.4 Bojl Mariotov zakon 10.5 Gej Lisakov zakon 10.6 Šarlov zakon 10.7 Srednja dužina slobodnog puta molekula 10.8 Dobijanje niskih pritisaka 10.9 Metode dobijanja niskih pritisaka 10.10 Difuzija

11. TERMOFIZIKA

11.1 Uvod 11.2 Temperatura. Toplota. Unutrašnja energija 11.3 Merenje temperature. Termometri 11.4 Prvi princip termodinamike 11.5 Rad kod gasnih izoprocesa 11.6 Toplotni kapacitet 11.7 Adijabatski proces. Rad pri adijabatskom procesu 11.8 Povratni i nepovratni procesi 11.9 Drugi princip termodinamike 11.10 Toplotni motori 11.11 Karnoov ciklus 11.12 Prenošenje toplote 11.13 Provođenje toplote 11.14 Konvekcija 11.15 Zračenje 11.16 Kondenzovanje gasova i dobijanje niskih temperatura 11.17 Promene agragatnih stanja. Topljenje i očvršćavanje 11.18 Isparavanje i kondenzovanje. Ključanje 11.19 Dijagrami promene agregatnih stanja 11.20 Realni gasovi i tečnosti 11.21 Eksperimentalne izoterme i kritično stanje supstancije

12. ELEKTROMAGNETIZAM

12.1 Uvod 12.2 Naelektrisanje tela 12.3 Električna sila. Kulonov zakon 12.4 Permitivnost 12.5 Električno polje. Jačina električnog polja 12.6 Rad u električnom polju 12.7 Potencijal električnog polja i električni napon 12.8 Linije sile električnog polja 12.9 Električni fluks 12.10 Električni dipol 12.11 Električni dipol u električnom polju 12.12 Električni kapacitet. Kondenzatori 12.13 Serijska veza kondenzatora 12.14 Paralelna veza kondenzatora 12.15 Nastajanje električne struje. Elektromotorna sila 12.16 Jačina i gustina struje 12.17 Omov zakon. Električni otpor 12.18 Serijska veza otpornika 12.19 Džul - Lencov zakon. Snaga jednosmerne struje 12.20 Kirhofova pravila 12.21 Električna struja u vakuumu i gasovima. Izlazni rad 12.22 Termoelektronska emisija 12.23 Katodna cev 12.24 Magnetno polje u vakuumu. Uzajamno dejstvo električnih struja 12.25 Interakcija naelektrisanja u kretanju 12.26 Magnetno polje. Vektor indukcije magnetnog polja 12.27 Magnetni fluks 12.28 Kretanje naelektrisnja u homogenom magnetnom polju 12.29 Maseni spektrograf 12.30 Magnetne osobine materije 12.31 Elektromagnetna indukcija 12.32 Faradejev zakon indukcije 12.33 Lencovo pravilo 12.34 Samoindukcija 12.35 Međusobna indukcija 12.36 Naizmenična struja. Efektivne vrednosti jačine struje i napona 12.37 Impedancija kola naizmenične struje 12.38 Naponska rezonancija 12.39 Snaga naizmenične struje 12.40 Prenos električne energije na daljinu i transformatori 12.41 Polifazne struje 12.42 Obrtno magnetno polje

13. OPTIKA

13.1 Priroda svetlosti 13.2 Fotometrijske veličine i jedinice 13.3 Fotometrijski zakoni 13.4 Odbijanje i prelamanje svetlosti. Totalna refleksija 13.5 Prelamanje kroz planparalelnu ploču 13.6 Disperzija svetlosti i spektri 13.7 Geometrijska optika 13.8 Ravno ogledalo 13.9 Sferno ogledalo 13.10 Jednačina sfernog ogledala 13.11 Prizma 13.12 Sočiva 13.13 Jednačina tankih sočiva 13.14 Ekvivalentna žiža sistema dva sočiva 13.15 Konstrukcija likova kod sočiva 13.16 Nedostaci sočiva i oko kao optički instrument 13.17 Optički instrumenti 13.18 Interferencija svetlosti 13.19 Difrakcija svetlosti. Optička rešetka

14. ATOMSKA I NUKLEARNA FIZIKA

14.1 Zakoni zračenja apsolutno crnog tela i hipoteza kvanta 14.2 Fotoelektrični efekat 14.3 Atomski spektri 14.4 Modeli atoma 14.5 Borov model atoma 14.6 De Broljeva relacija 14.7 Hajzenbergove relacije neodređenosti 14.8 Rentgenski (x) zraci 14.9 Karakteristike atomskog jezgra 14.10 Defekt mase i energija veze 14.11 Prirodna i veštačka radioaktivnost 14.12 Zakon radioaktivnog raspada 14.13 Nuklearne reakcije 14.14 Fisija i fuzija. Dobijanje nuklearne energije 14.15 Nuklearni reaktori 14.16 Nuklearna fuzija (termonuklearne reakcije) 14.17 Termonuklearne reakcije na Suncu i zvezdama

15. ELEMENTARNE ČESTICE

15.1 Osnovni tipovi elementarnih čestica i podela 15.2 Čestice i antičestice 15.3 Kvarkovi