Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi


Ciljevi i zadaci predmeta

Upoznavanje sa konceptom, strukturom i funkcionisanjem ekspertnih sistema. Studenti treba da savladaju formalizme za predstavljanje znanja u okviru ljuske ekspertnog sistema i da se osposobe za korišcenje alata za razvoj ekspertnih sistema.