Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekološki projekti


29
МАЈ
2012

Ciljevi i ishod predmeta

Upoznavanje studenata sa predmetom proučavanja ekologije, opasnim i toksičnim materijama u tehnološkim procesima proizvodnje radi osposobljavanja u izradi projekata iz ekologije

Znanje stečeno kroz nastavu ovog predmeta osposobiće studente za izradu katastra zagađivača i procenu ekološkog rizika.