Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Čvrsti i opasni otpad


01
ФЕБ
2012

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Pojam, kategorizacija i klasifikacija otpada. Struktura i količina čvrstog komunalnog otpada. Sakupljanje i transport otpada. Integralno upravljanje čvrstim otpadom. Nacionalne, EU i svetske zakonske regulativa upravljanja otpadom. Ključni principi upravljanja otpadom. Reciklaža, kompostiranje, anaerobna digestija, otpad kao gorivo, nove tehnologije otpada sa iskorišćenjem energije, odlaganje otpada na deponije.Podela opasnih otpada. Kategorizacija i klasifikacija opasnih otpada. Bazelska konvencija. Izvori opasnih otpada. Upravljanje opasnim otpadom. Upravljanje opasnim otpadom: redukovanje, izdvajanje, razmena (berza), ponovno korišćenje, reciklaža, spaljivanje. Tretman i deponovanje opasnih otpada. Industrijski, biohazardni, farmaceutski i elektronski otpad. Upravljanje tehničko-tehnološkim rizicima.

Praktična nastava: Auditorne vežbe sa primerima iz prakse. Procedure. Načini obeležavanja opasnih materija, US EPA lista, evropski katalog otpada. Problemski zadaci iz ove problematike.