Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Biznis plan


17
МАР
2020

CILJ, ISHODI I SADRŽAJ PREDMETA

NAZIV PREDMETA: BIZNIS PLAN

Broj ESPB: 5

Nastavnik: Prof. dr Dragan Ćoćkalo (dragan.cockalo@tfzr.rs)

Asistent: Mihalj Bakator, M.Sc. (mihaljbakator@gmail.com), Mila Kavalić, M.Sc. (milakavalic@gmail.com)

Status predmeta: Obavezni

Studijski programi: Odevno inženjerstvo

1. Obrazovni cilj:

Sticanje znanja iz oblasti planiranja, posebno posmatrano sa aspekta osnovnih pretpostavki poslovnog planiranja i primene ovog koncepta u praksi – izrade konkretnih poslovnih planova.

2. Ishodi obrazovanja (Stečena znanja):

Stečeno znanje iz poslovnog planiranja studenti će koristiti u prepoznavanju različitih fenomena iz oblasti upravljanja poslovnom organizacijom i prilikom rešavanja problema koji svoje ishodište imaju u teoriji i praksi savremene poslovne organizacije (posmatrano sa aspekta poslovnog planiranja). Student će biti osposobljen da samostalno i timski radi, da samostalno, grupno i interaktivno rešava probleme, da uspostavi određeni nivo komunikacije i da adekvatno prezentira rezultate svog rada, da samostalno formira i tumači poslovni plan.

3. Sadržaj/struktura predmeta:

Teorijska nastava:

 • Osnove preduzetništva i preduzetničkog ponašanja; Inovacije; Motivacione teorije - teorija Maslova; Neophodnost upravljanja organizacijom; Osnovne faze procesa upravljanja; Osnovne faze planiranja; Uloga poslovnog plana; Struktura poslovnog plana: menadžment i organizacija, poslovno okruženje, marketing plan, poslovne aktivnosti, finansijski plan, analiza rizika, analiza poslovnog plana; Proces upravljanja i savremeno poslovanje.

Vežbe:

 • Obuhvataju pripremu, izradu i odbranu seminarskog rada - Biznis plana.

4. Osnovna literatura

 1. Đorđević, D., Ćoćkalo, D. (2012). Poslovno planiranje. Zrenjanin: Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Univerziteta u Novom Sadu. 

5. Dodatna literatura

 1. Đorđević, D., Anđić, Ž. (2004). Uvod u poslovno planiranje. Zrenjanin: Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Univerziteta u Novom Sadu.
 2. Sajfert, Z., i Ćoćkalo, D. (2010). Preduzetništvo, Izmenjeno i dopunjeno izdanje. Zrenjanin: Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Univerziteta u Novom Sadu.
 3. Đorđević, D., Ćoćkalo, D. (2010). Osnove marketinga. Zrenjanin: Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Univerziteta u Novom Sadu.
Svi literaturni izvori ovde pomenuti dostupni su u biblioteci, a neki od njih i u skriptarnici Fakulteta.
16
МАР
2020

USLOVI I NAČIN POLAGANJA ISPITA

1. Uslovi za sticanje prava na potpis i izlazak na ispit

 • Uslov za sticanje prava na potpis je redovno pohađanje nastave i vežbi, kao i predat i odbranjen seminarski rad - Biznis plan. Od obaveze prisustva nastavi i vežbama, kao uslova za potpis, mogu biti oslobođeni zaposleni samofinansirajući studenti, uz odgovarajuću potvrdu o zaposlenju.
 • Biznis plan se radi na predavanjima i praktično na vežbama, prema metodologiji predloženoj u osnovnoj literaturi za predmet. Rad realizuje i brani grupa do tri člana, koju studenti sami izabiraju. Grupa radi uz pomoć predmetnog asistenta i nastavnika, a na osnovu dostupne literature, praktičnih uputstava i primera, koji se rade na vežbama, odnosno kontakata sa privrednom. Analizira se konkretna poslovna situacija - postojeće preduzeće iz okruženja. Ne postoji ograničenje po pitanju industrijske grane ili veličine preduzeća, ali se ne preporučuje da se realizuje hipotetička poslovna ideja, zbog ozbiljnosti analiza koje se traže. Nakon što rad - Biznis plan bude kompletiran i prihvaćen od asistenta, pristupa se njegovoj odbrani. Grupa radi rad, grupa brani rad i svi članoviu grupe dobijaju identične ocene sa rada - personalni angažman članova grupe nije stvar ocene prilikom podnošenja, prihvatanja i odbrane rada.
 • Uslov za izlazak na ispit je predat i odbranje seminarski rad - Biznis plan.
 • Pred ispit može biti organizovan jedan ili više kolokvijuma, na kojima se polaže teorijski deo ispita. Termini, kao i način i uslovi polaganja kolokvijuma su predmet dogovora nastavnika i studenata.

2. Način polaganja ispita

 • Ispit se polaže putem testa, u zakazanom terminu ispita. Test sadrži 12 pitanja iz teorije poslovnog planiranje i struktuiran po principu baterija: pet zatvorenih ptanja (ABC pitalice), pet otvorenih pitanja i dva tzv. lekcijska pitanja, gde se očekuje da studenti sagledaju materiju na sveobuhvatniji način, povezuju gradivo i bave se suštinski elementima važnim za biznis planiranje. Gradivo na ispitu je iz osnovne literature, a student se može poslužiti svojim primerom kako bi lakše uobličio odgovor. Trajanje ispita je 45 minuta; polaže se bez korišćenja literature.
 • Ocena se formina na osnovu aritmetičke sredine dve ocene: ocene sa rada i ocene sa teorije (testa). Kod zaključivanja ocene, pripritet se daje oceni sa teorije.
 • Rezultati ispita su javni i istaknuti najmanje na oglasnoj tabli, a konačni rezultati mogu biti dostupni i na sajtu Fakulteta. Na rezultatima ispita istaknuti su i termini za zaključivanje i upis ocene (tj. formalno unošenje ocene u indeks i prijavu).
 • Na zaključivanju i upisu ocene očekuje se lično prisustvo studenta koji je ispit položio. U slučaju da je student položio ispit, a da se ne odazove na upis ocene, smatraće se da nije zadovoljan predlogom zaključne ocene sa rezultata, te će na prijavi, u konačnom, stajati 5 (pet).