Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 2


Teorijska nastava

Relacioni model podataka – Koncepti operativne komponente modela. Relaciona algebra i relacioni račun. Standardni upitni jezik SQL. Upiti.  Ažuriranje baze podataka. Pogledi. Ograničenja.

Objektni model podataka – Specifikacija tipova. Naslenjivanje stanja i ponašanja. Dijagrami klasa. Objektni upitni jezik OQL.

XML kao model podataka – Definisanje tipova XML dokumenata. Xpath i Xquery upitni jezici.

Transakcije – pojam transakcije. Upravljanje zaključavanjem. «Živi» i «mrtvi» lokoti.

Praktična nastava

Student treba da savlada jezik relacionih, objektnih i XML baza podataka za projektovanje šeme baze, postavljanje upita i ažuriranje baze podataka.