Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani softverski sistemi


Оцењивање знања


Предиспитне обавезе

1. Теоријски колоквијум (ВЕЖБЕ)    40 бодова

       - ради се на папиру 60 минута

2. Практични колоквијум (ВЕЖБЕ)   20 бодова

       - ради се на рачунару у рачунарској лабораторији 120 минута

3. Активност у току предавања (ПРЕДАВАЊА)   10 бодова

        - активан рад у току наставе (анализа проблема, дискусија, приказ потенцијалних решења, самостални рад)

 

Завршни испит

1. Усмени део испита   30 бодова