Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani softverski sistemi


Садржај предмета

Теоријска настава

Дистрибуирани системи - принципи, карактеристике, типови. Архитектура дистрибуираних система. Комуникација - основни принципи, позиви удаљених процедура, комуникација базирана на порукама и токовима. Дистрибуирани системи базирани на објектима - архитектура, процеси, комуникација. Дистрибуирани веб базирани системи - архитектура, процеси, комуникација. Веб сервиси - концепти, архитектура, SOAP базирани веб сервиси, REST базирани веб сервиси, Java EE базирани веб сервиси.

Практична настава

Савладавање одабраних тема из теоријске наставе кроз практичне примере реализоване у рачунарској лабораторији и израду семинарског рада.