Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Arhitektura sistema za rukovanje bazama podataka


07
НОВ
2018

Образовни циљ

Да студенти овладају теоријским и практчним знањима у коришћењу система за руковање базама података.

07
НОВ
2018

Методе извођења наставе

Вербалне наставне методе. Илустративне наставне методе. Демонстрационе наставне методе; лабораторијско – експерименталне методе коришћењем рачунара.

07
НОВ
2018

Садржај/структура предмета

Теоријска настава Увод – архитектура система за руковање базама података (СРБП). Појам интерне, екстерне, концептуалне шеме. Речник података и процесор упитног језика. Физичка организација података. Управљач датотекама. Појам слога, индекса, Б стабала, хеш индекси. Напредне могућности језика SQL у опису шеме базе података и манипулацији подацима. Технике серверског програмирања (програмирања на нивоу СРБП). Практична настава Студент треба да савлада технике и методе коришћења СРБП-а на конкретном примеру.

07
НОВ
2018

Исходи образовања

Овладавање основним појмовима и техникама у коришћењу система за управљање базама података у информационим системима.