Biografija za Prof. dr Đurđa Grijak


Najvažnije publikacije:

Grijak, Đ. (2019). Od autentične do nasilne osobe. U: Grijak, Đ., Roganović, G., Markov, Z., Šapić, R. Interdiscipinarni pristup nasilju. Kikinda: VŠSSOV.

Grijak, Đ. (2019). Učenik – razvoj i učenje. Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“.

Grijak, Đ. (2019). Authenticity and Its Adaptive and Maladaptive Relations. Psychology and Behavioral Sciences, 8, 2, pp. 33-37.

Grijak, Đ. (2018). Validacija srpske adaptacije Skale autentičnosti u partnerskim odnosima (AIRS). Primenjena psihologija, XI/1, str.87-102.

Grijak, Đ. (2018). Autentičnost roditelja. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLIII-2, str. 145-154.

Grijak, Đ. (2017). Authenticity as a predictor of mental health. Klinička psihologija, 10, 1-2, pp. 23-34.

Grijak, Đ. (2017)Psychometric evaluation of the Authenticity Scale on the sample of students in SerbiaPsihologija, 50(1): 85-99.

Grijak, Đ., Pavlov, S., Mićević-Karanović, J., Vukobrat, A. (2018). Prepoznavanje nasilnog ponašanja kao osnova prevencije nasilja u predškolskom uzrastu. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. 

Grijak, Đ. (2018): Rezilijentnost predškolske dece. U: Grijak, Đ., Pavlov, S., Mićević-Karanović, J., Vukobrat, A. : Prepoznavanje nasilnog ponašanja kao osnova prevencije nasilja u predškolskom uzrastu. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.